Đầu khò 858

Đầu khò 858

50.000 VND

Giới thiệu sản phẩm Đầu khò 858

Đầu khò 858 dùng để thay thế đầu khò model 858

Đơn vị tính/ cái